Arduino LAO
ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນ
ຫາກລູກຄ້າເລືອກວິທີຊຳລະເງີນເປັນແບບໂອນຜ່ານທະນາຄານ ສາມາດໂອນຜ່ານເຄົາເຕີ້ທະນາຄານ, ຜ່ານທາງ INTERNET BANKING ຫຼື ATM ມາທີ່ບັນຊີດ້ານລຸ່ມນີ້.
ທະນາຄານ ຊື່ບັນຊີ ໝາຍເລກບັນຊີ ປະເພດບັນຊີ ສາຂາ
BCEL PHONEVILAI VONGPHOM 1601120000965531001 ຝາກປະຢັດ Vientiane
ເມື່ອທ່ານຊ້ຳລະຄ່າສີນຄ້າແລ້ວ ກະລຸນາແຈ້ງມາທາເຮົາດ້ວຍການໂທມາທີ່ເບີ

Whatsapp: +8562076993003 , Facebook: Arduino LAO

ຫຼື ກອກແບບຟອມເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນການຊຳລະເງີນມາຍັງທາງເຮົາ ດ້ວຍການເຂົ້າໄປເມນູ
ແຈ້ງການຊຳລະເງິນ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ

© 2018 Arduino LAO

ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ນາຄວາຍ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ
ເບີໂທ : +8562076993003, +8562099490807
ອີເມວ : info@arduinolao.com

Power by Arduino LAO www.arduinolao.com