Arduino LAO
ແຈ້ງການຊຳລະເງິນ
ເມື່ອລູກຄ້າໄດ້ໂອນເງີນຜ່ານທາງທະນາຄານເພື່ອຊຳລະຄ່າສີນຄ້າໄປແລ້ວ, ລົບກວນລູກຄ້າແຈ້ງການຊ້ຳລະເງີນທາງໂທລະສັບເບີ

+8562076993003

ຫຼື ກອກຂໍ້ມູນລົງໃນແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມນີ້ ທາງຮ້ານຈະຈັດສົ່ງສີນຄ້າໄປຍັງລູກຄ້າໂດຍໄວທີ່ສຸດ.
ຂໍຂອບໃຈ!
ຊື່ ຕ້ອງການ
ເບີໂທລະສັບ
Email ຕ້ອງການ
ໂອໄປທີ່ທະນາຄານ ຕ້ອງການ
ເວລາໂອນ
ຈຳນວນເງິນ ຕ້ອງການ
ໃສ່ລະຫັດຜ່ານທີ່ເຫັນໃນຮູບ ຕ້ອງການ

  

ຕິດຕາມພວກເຮົາ

© 2018 Arduino LAO

ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ນາຄວາຍ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ
ເບີໂທ : +8562076993003, +8562099490807
ອີເມວ : info@arduinolao.com

Power by Arduino LAO www.arduinolao.com