ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ


ArduinoLao
Home Of Maker in Laos

ໃນປັດຈຸບັນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ technology ແລະ ການສືສານຜ່ານເຄື່ອຄາຍ internet ນັ້ນເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍເຮັດໃຫ້ເກີດມີກຸ່ມຄົນທີ່ຮັກໃນການປະດິດ ແລະ ຄິດຄົ້ນສິ່ງຕ່າງໆຂຶ້ນມາ. ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍ່ກຳເນີດຂື້ນຈາກນັກສືກສາສາຍ IT ແລະ programmer ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານຂອງການນຳໃຊ້ technology ທາງ computer ແລະ electronic ມາສ້າງເປັນອຸປະກອນຫຼືນະວັດຕະກຳເພື່ອຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃນ ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນໃນສັງຄົມ. ເຊິ່ງກຸ່ມຄົນຈຳພວກນີ້ຖືກໂລກເອີ້ນວ່າ: “Maker“. ແຕ່ບັນດາ maker ໃນ ສປປ ລາວ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸງຍາກຫຼາຍເພາະເນື່ອງຈາກອຸປະກອນ electronic ແມ່ນຫາຊື້ໄດ້ຍາກຫຼາຍໃນລາວ ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຊື້ຈາກຕ່າງປະເທດເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍມືກວ່າເຄື່ອງຈະມາຮອດມື. ດັງນັ້ນເພື່ອຄວາມສະດວກໃຫ້ maker ພວກເຮົາຈື່ງສ້າງ ArduinoLao ນີ້ຂື່ນມາ. ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຂາຍເຄື່ອງກ່ຽວກັບ Maker ເທົານັ້ນພວກເຮົາຍັງໃຫ້ຄຳປືກສາເລື່ອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບ maker ພ້ອມທັງຂຽນບົດຄວາມການໃຊ້ງານ MCU, Sensor ແລະ technology ຕ່າງໆທີ່ Maker ສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບ project ຂອງຕົນເອງໄດ້.

ມາສ້າງ Community Maker ໃນລາວໄປກັບພວກເຮົາກັນເທາະ!!
“ArduinoLao build by maker for maker”

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເບີໂທ: 02076993003
Facebook: fb/arduinolao
Email: service@laoio.la